Výzva k předkládání projektů na 9. EŘV

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí do prioritních os:

PO 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti  

PO 4: Spolupráce institucí a komunit

Na 9. zasedání Euroregionálního řídicího výboru (EŘV) budou projednávány pouze ty projekty z prioritní osy 2 a 4, které splní následující omezení:

PO 2: projekty zaměřené na splnění indikátoru Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví;

PO 4: projekty realizované nejméně 3 partnery s finančním zapojením.

Projekty, které budou předloženy do 30. dubna 2020 (ZMĚNA!), budou projednány na 9. zasedání EŘV, které se uskuteční nejpozději v červenci 2020.

Současně upozorňujeme, že pro jednotlivé prioritní osy byly stanoveny alokace pro každou výzvu. Správci FMP také vyzývají žadatele, aby předkládali systémové projekty na přípravu spolupráce v novém programovém období po roce 2021.  

Doporučujeme se seznámit se Směrnicí pro žadatele, verze 4.1, která je spolu s přílohami ke stažení na našich stránkách, sekce Fond mikroprojektů. Školení pro žadatele se uskuteční 10. března 2020, bližší informace jsou uvedeny na našich internetových stránkách (zde). Jsme Vám k dispozici rovněž při osobních konzultacích Vašich projektových záměrů.