EuroInter Cooperation 2016 – 2020

Projekt: EuroInterCooperation 2016 – 2020

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000338

 

Cílem projektu je pozvednutí přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko (mezi místními samosprávami, euroregionálními strukturami, státními a zahraničními partnerskými institucemi a jinými subjekty z obou stran hranice) prostřednictvím využití dosavadních ověřených forem kooperace s francouzsko-německým pohraničím a rozšiřování oblasti spolupráce a společných zájmů. Prostředkem pro dosažení předpokládaného cíle je na jedné straně vytvoření akčního plánu Euroregionu Těšínské Slezsko a Eurodistriktem PAMINA na francouzsko-německém pohraničí na léta 2016-2020, na druhé straně usilování o nalezení finančních nástrojů pro přeshraniční aktivity po roce 2020.

Hlavní myšlenkou, na níž je projekt založen, je těžení z potenciálu obou pohraničí, vytyčení optimálního směru rozvoje široce chápané přeshraniční spolupráce a její zkvalitnění. Věcnou náplní projektu bude provedení průzkumu v obou euroregionech, tvorba koncepčně strategického dokumentu na léta 2016-2020, workshopy, studijní návštěva a videokonference, vše v blízkém kontaktu s kolegy z Alsaska.

pamina word

 

Výstupy: Koncepčně strategický dokument – harmonogram aktivit zaváděných mezi Euroregionem Těšínské Slezsko a ESÚS Eurodistrikt  PAMINA v letech 2016-2020

Pro médiaZpráva k uskutečněným workshopům

Aktuálně:  Závěrečný workshop projektu 30.10.2017 v Českém Těšíně – pozvánka